Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

majowka
7407 362c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny

August 24 2019

majowka
0952 abdd 500
Reposted fromhare hare viaftmo ftmo
majowka
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
majowka
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viapiehus piehus
majowka
5588 1991
Yeah ... there ... thx ...
Reposted frombearded bearded viaGretel Gretel
majowka
5705 5465 500
Reposted fromikhakima ikhakima viar3xio r3xio
majowka
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
majowka
majowka
Ludzie nie mają pojęcia, jak bardzo są silni, dopóki bycie silnym nie jest jedynym wyjściem, które mają.
Reposted fromduszarapu duszarapu viafreska freska
majowka
6436 c60e 500
Reposted fromnyaako nyaako viafreska freska
majowka
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
majowka
8752 a777 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
majowka
6522 621a
majowka
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viamarvelous marvelous
majowka
6755 4ea2 500
Reposted frommangoe mangoe viadarksideofthemoon darksideofthemoon
majowka
majowka
majowka
0477 7944
Reposted fromEtnigos Etnigos viachoppedheidi choppedheidi
majowka
0516 2881
Reposted fromumorusana umorusana viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl