Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2019

majowka

January 16 2019

majowka

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viauciekam uciekam
majowka


mooncat
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

January 13 2019

2681 54e9 500
Reposted fromidiod idiod viapersona-non-grata persona-non-grata

January 12 2019

majowka
summer chill
Reposted fromcats cats viaikari ikari

January 09 2019

majowka
6087 f257
majowka
9522 eab3
Reposted frompsychedelix psychedelix viacarmenluna carmenluna
majowka
Reposted fromFlau Flau viaanheros anheros
majowka
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
majowka
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna
majowka
Nigdy więcej nie wyrządzę sobie krzywdy czekania na coś, co ma się nie wydarzyć.
— misanthropy.soup.io
Reposted frommisanthropy misanthropy viacarmenluna carmenluna
majowka
Dotyk jest narkotykiem. Od momentu gdy już raz mnie tak przytuliłaś, brakowało mi tego uczucia. Niedostatek dotyku boli wręcz fizycznie..
— z.
majowka
Niech umrze setka osób, tysiąc, nawet i milion, a człowiek wzruszy tylko ramionami i powie, że tak już jest. Ale gdy zginie ktoś ważny dla ciebie, wszechświat zaczyna się sypać i kruszyć jak zbudowany z piasku zamek. Ziarenko po ziarenku, kawałek po kawałku, wszystkie smukłe wieże, krużganki, wyprofilowane ściany i mosty lecą w dół, by upaść i zlać się ze sobą w bezsensownym chaosie. 
— Jacek Kloss
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianyaako nyaako
majowka
7887 fb7e 500
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
majowka
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
majowka


Dark side of the hat!
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
majowka


Fox Ink
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
majowka


the dark side
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
majowka

November 10 2018

majowka
3033 cf66 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl